Privacybeleid

Privacy Policy Sjeng Sports

Sjeng Sports vindt Uw privacy belangrijk en zorgt ervoor dat Uw Persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld.

In deze Privacy Policy vindt U meer informatie over welke Persoonsgegevens Sjeng Sports van U Verwerkt, waar Sjeng Sports deze Persoonsgegevens voor gebruikt, op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden Sjeng Sports deze Persoonsgegevens Verwerkt, wanneer Sjeng Sports de Persoonsgegevens met Derden deelt, wanneer wij Verwerkers inschakelen bij het Verwerken van de Persoonsgegevens en welke rechten U heeft ten aanzien van deze Persoonsgegevens.

 

Toepasselijkheid Privacy Policy

In deze Privacy Policy wordt informatie verstrekt over de Verwerking van Persoonsgegevens van (contactpersonen van) klanten en relaties van Sjeng Sports alsmede van bezoekers van de Website. Deze Privacy Policy is dus niet van toepassing op websites van Derden.

 

Artikel 1. Definities 

In deze Privacy Policy wordt verstaan onder:
a) Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van Sjeng Sports Persoonsgegevens Verwerkt;
b) Derde: ieder ander dan: U, Sjeng Sports, een Verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te Verwerken;
c) U: de (contactpersoon van de) klant en/of relatie van Sjeng Sports alsmede de bezoeker van de Website van wie Persoonsgegevens door Sjeng Sports worden Verwerkt;
d) Persoonsgegeven: elk gegeven dat op U betrekking heeft en ook naar U te herleiden is, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van U;
e) Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee U door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling Verwerking van Uw Persoonsgegevens aanvaardt;
f) Verstrekken van Persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van Persoonsgegevens;
g) Verwerking van Persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens
h) Website: de website van Sjeng Sports (https://www.sjengsports.nl)

 

Artikel 2. Wanneer ontvangen wij Persoonsgegevens van U?

Sjeng Sports verzamelt Persoonsgegevens van U in onder meer de volgende situaties:
1. wanneer U de Website bezoekt;
2. wanneer U contact opneemt met Sjeng Sports, bijvoorbeeld via de Website, per e-mail, per post,telefonisch of via social media;
3. wanneer U producten van Sjeng Sports afneemt;
4. wanneer U zicht aanmeldt voor de digitale nieuwsbrieven of commerciële e-mails van Sjeng Sports;
5. wanneer U uit hoofde van een (potentiële) klantrelatie met Sjeng Sports gegevens aan ons verstrekt, of andere gegevens die wij uit hoofde van deze klanttrelatie uit andere bronnen vernemen.

 

Artikel 3. Welke Persoonsgegevens Verwerkt Sjeng Sports?

Sjeng Sports Verwerkt alleen de Persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld worden. Zo kunnen (onder meer) de volgende Persoonsgegevens verzameld worden:

voor- en achternaam;
(aflever)adres;
telefoonnummer;
e-mailadres;
bankrekeninggegevens (IBAN-nummer en tenaamstelling, creditcardgegevens of paypalgegevens).
NB: Bovenstaande gegevens worden alleen beschouwd als Persoonsgegevens indien de gegevens tot een natuurlijk persoon herleidbaar zijn (waaronder tevens begrepen een eenmanszaak).

Bezoek Website
Bij een bezoek aan de Website slaan onze servers automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek en Uw e-mailadres.

 

Contact met Sjeng Sports
Wanneer U met Sjeng Sports contact opneemt, bijvoorbeeld met een verzoek om informatie of advies, dan Verwerkt Sjeng Sports de Persoonsgegevens die U daarbij aan ons doorgeeft, zoals de contactgegevens verstrekt via e-mail, per post, telefonisch of tijdens andere contactmomenten.

Nieuwsbrieven en commerciële e-mails
Als U een e-mailadres heeft opgegeven, via de Website of bij het plaatsen van een bestelling, kunt U zich opgeven voor onze gratis nieuwsbrief en/of andere commerciële e-mails. Wij zullen deze uitsluitend aan U toezenden nadat U heeft aangegeven deze te willen ontvangen. U kunt zich hiervoor altijd afmelden, door op de unsubscribe-button te klikken onderaan de nieuwsbrief en/of de commerciële e-mail, of door dit aan te geven in je account.

Gegevens verzameld uit hoofde van de klantrelatie met Sjeng Sports
Wanneer U een overeenkomst met ons aan gaat voor de levering van producten en/of een bestelling plaatst, dan Verwerkt Sjeng Sports de Persoonsgegevens die U daarbij aan ons doorgeeft via e-mail, per post, telefonisch, tijdens besprekingen of op andere wijze. Daarnaast kan Sjeng Sports uit andere bronnen Persoonsgegevens van U verkrijgen, zoals Persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites.

 

Artikel 4. Doeleinden van Verwerking van Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die door Sjeng Sports worden verkregen, worden Verwerkt voor de volgende doeleinden:

Het onderhouden van contact met U
Als U Sjeng Sports om informatie verzoekt, Verwerkt Sjeng Sports de verstrekte Persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om Uw vragen te beantwoorden.

Het uitvoeren van een overeenkomst tussen U en Sjeng Sports
Voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen U en Sjeng Sports, kan Sjeng Sports Uw persoonlijke contact- en facturatiegegevens nodig hebben als genoemd onder artikel 3 van deze Privacy Policy. Deze Persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst en daaruit voortvloeiende verplichtingen. In het bijzonder gaat het om de volgende doeleinden:
(i) de acceptatie van Uw bestelling;
(ii) de afhandeling van Uw bestelling en het verzenden hiervan;
(iii) om U op de hoogte te houden van de status van Uw bestelling;
(iv) facturatie en incassering;
(v) het afhandelen van vragen en klachten.

Andere doeleinden voor het gebruik van Persoonsgegevens
Wij kunnen ook gebruik maken van de Persoonsgegevens die U per e-mail, telefonisch, per post of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:
(i) om de Website en de diensten van Sjeng Sports te analyseren, ontwikkelen en verbeteren;
(ii) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
De Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

– U heeft daarvoor Toestemming gegeven;
– het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar U partij bij bent;
– het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Sjeng Sports rust;
– het is noodzakelijk om de vitale belangen van U of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
– het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sjeng Sports of een Derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van U zwaarder wegen dan de belangen van Sjeng Sports en/of de Derde.

 

Artikel 5. Beveiliging

Sjeng Sports hanteert een beveiligingsniveau voor het Verwerken van de Persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van Uw Persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw Persoonsgegevens worden door Sjeng Sports digitaal bewaard en zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel binnen Sjeng Sports via persoonlijke inloggegevens en een wachtwoord. Daarnaast beschermt Sjeng Sports Uw Persoonsgegevens door gebruik te maken van geavanceerde Apache security headers en versleutelde back-ups.

 

Artikel 6. Recht op inzage en verwijdering

U heeft het recht om Uw Persoonsgegevens bij Sjeng Sports op te vragen of Sjeng Sports te verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Voor sommige Persoonsgegevens kan het zo zijn dat Sjeng Sports wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze Persoonsgegevens geldt dat Sjeng Sports deze niet op Uw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen.

In sommige gevallen heeft U ook het recht Uw Persoonsgegevens, die U aan Sjeng Sports heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en U heeft het recht om die gegevens over te dragen, indien de Verwerking door Sjeng Sports geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend.

Om gebruik te maken van Uw bovengenoemde rechten, kunt U een e-mail zenden naar info@sjengsports.nl Houdt U er wel rekening mee dat, nadat wij Uw gegevens op Uw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

 

Artikel 7. Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens. “Cookies” worden vanaf de Website naar Uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen. We gebruiken “Cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven om “Cookies” te weigeren of uw browser gebruiken om te kijken hoe lang “Cookies” worden opgeslagen.

We kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt wanneer U onze Website bezoekt (“Logdata”). Deze logdata kunnen informatie bevatten zoals het internet protocol-adres (“IP”) van Uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Website die U bezoekt, het tijdstip en de datum van Uw bezoek, de tijd die aan die pagina’s is besteed en andere statistieken.

 

Artikel 8. Derden

Wij zullen Uw Persoonsgegevens niet zonder Uw Toestemming aan Derden doorgeven, tenzij:
1. dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen U en Sjeng Sports, bijvoorbeeld in verband met de betaling en/of incasso van de facturen en de verzending en levering van de producten;
2. Sjeng Sports op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is Persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; of
3. indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij Sjeng Sports met als gevolg dat Sjeng Sports Persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

 

Artikel 9. Privacy Policy Derden

De Privacy Policy van Sjeng Sports is niet van toepassing op websites van Derde partijen, ook niet als Sjeng Sports een hyperlink of koppeling op haar Website heeft geplaatst naar deze andere websites.

Wanneer U een bestelling bij een reseller van Sjeng Sports plaatst, geldt dat de reseller een eigen privacy verklaring hanteert. Deze Privacy Policy van Sjeng Sports is uitsluitend van toepassing voor zover dit ziet op de Persoonsgegevens welke door Sjeng Sports worden verkregen in verband met de in deze Privacy Policy omschreven doeleinden en op de hierin omschreven wijze.

Sjeng Sports aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop Derde partijen omgaan met Persoonsgegevens.

 

Artikel 10. Verwerkers

Sjeng Sports schakelt derden in om Uw Persoonsgegevens te Verwerken. Deze derden (Verwerkers) Verwerken Uw Persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht en wij sluiten met deze derden verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gaat onder andere om de SAAS dienstverleners (“software as a service”), dienstverleners die hostingsdiensten leveren en daarnaast om Derden die verantwoordelijk zijn voor de levering en het transport.

 

Artikel 11. Bewaartermijnen

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in artikel 4 van deze Privacy Policy. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden Uw Persoonsgegevens vernietigd.

Bovenstaande geldt niet in het geval er op Sjeng Sports een wettelijke verplichting rust om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 12. Contact Sjeng Sports

Als U vragen heeft over deze Privacy Policy, neem dan contact met Sjeng Sports op:
Naam: Dutch Brand House International B.V.
Adres: Tolweg 6, 3741 LK Baarn
Telefoonnummer: 035-5430767
E-mailadres: info@sjengsports.nl
Kamer van Koophandel: 57964092

 

Artikel 13. Verwijzingen

Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving wijzigt. De meest actuele Privacy Policy kan U vinden op https://www.sjengsports.nl. U wordt geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze Privacy Policy zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Indien U vragen, opmerkingen en/of klachten heeft in het algemeen of over/met betrekking tot onze Privacy Policy dan kunt U hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via: 0900 – 200 12 01.

Versie: januari 2019